7 vervuilerbetaald

De vervuiler betaalt

Het waterschap heft zelf belasting om het waterbeheer te bekostigen. Het huidige belastingstelsel voor waterschappen past echter niet meer bij deze tijd. De Partij voor de Dieren pleit voor een eerlijker belastingstelsel: waarbij de vervuiler betaalt en waarbij waterschappen meewerken aan de transformatie van de intensieve landbouw en veeteelt naar een duurzamere kringlooplandbouw.

Het waterschap gaat daarom pleiten voor een geheel nieuw systeem dat recht doet aan het principe ‘verbruikers en vervuilers betalen’. Daarbij betalen burgers niet langer een vast bedrag per bewoner van een huis (‘vervuilingseenheden’) maar wordt betaald op basis van hun daadwerkelijke waterverbruik.

Bovendien wordt waterverbruik progressief belast, zodat grootverbruikers zoals landbouw en industrie zwaarder worden belast. Natuurterreinen worden hierin geheel vrijgesteld van waterschapsbelasting. De waterschappen lobbyen hier bij de Tweede Kamer en Unie van Waterschappen voor.

Zolang er nog geen nieuw belastingsysteem is voor de waterschappen, zet het waterschap zich ervoor in om de belastingen zo eerlijk en milieuvriendelijk mogelijk te maken.

Schoon en gezond water

Dieren tellen mee

Klimaat, biodi­ver­siteit en circu­la­riteit

Dijken duurzaam en veilig

Duurzaam natuur- en water­beheer

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Echte demo­cratie

Een duurzame, inclu­sieve orga­ni­satie