8 prettigeveiligeleefomgeving

Een prettige en veilige leefomgeving

Water is bepalend voor hoe we ons land indelen. Mensen wonen graag op plekken waar ze makkelijk droge voeten houden. Voor de veiligheid en het welzijn van mensen, maar ook die van wilde en gehouden dieren, is het van groot belang dat zij worden beschermd tegen overstromingen.

Minstens zo belangrijk is het om mens en dier te behoeden voor ongezond water en watertekorten. Het waterschap is deskundige op dit gebied en helpt provincie en gemeenten bij het maken van verstandige keuzes voor de inrichting van het landschap.

De Partij voor de Dieren wil dat een duurzame toekomst hierin centraal wordt gesteld. Het water(schap) moet veilig en gezond zijn voor al wat leeft!

Een prettige en veilige leefomgeving

Wonen en mobiliteit

Nederland wordt wereldwijd geroemd omdat we ons laaggelegen land zo goed beschermen tegen wateroverlast. Door klimaatverandering wordt dat wel steeds moeilijker: de zeespiegel stijgt, rivierstanden worden onvoorspelbaarder en er zijn vaker hoosbuien. De Partij voor de Dieren wil dat het waterschap verder kijkt dan het huidige Hoogwaterbeschermingsprogramma. Ook wordt er gewerkt aan groene zones in steden die dienen als waterbuffer om overtollig regenwater afkomstig van hoosbuien op te vangen.

De watertoets, waarin het waterschap gemeenten advies geeft over klimaatadaptief bouwen, moet een dwingender karakter krijgen.

Het waterschap wijst gemeenten en provincies op de grote risico’s van nieuwe bebouwing op kwetsbare plekken zoals op dijken, in uiterwaarden en in diepe polders.

Door werkzaamheden van het waterschap moeten regelmatig wegen van anderen worden vernieuwd. Bovendien heeft het waterschap diverse wegen in beheer. De Partij voor de Dieren zet in op duurzame inrichting en onderhoud van deze wegen.

Volksgezondheid

Water speelt op veel manieren een rol in de volksgezondheid. Zo is vervuild water een groot risico voor de gezondheid van mensen en andere dieren. Maar ook de verspreiding van virusdeeltjes in rioolwater, zoals tijdens de coronacrisis, wordt gemonitord door de waterschappen. De Partij voor de Dieren vindt voorkomen beter dan genezen en ziet graag dat het waterschap daar zijn rol in pakt.

Blauwalg en botulisme kunnen we alleen samen voorkomen, daarom geeft het waterschap voorlichting aan burgers over wat ze daarvoor kunnen doen, zoals watervogels niet meer voeren.
Het waterschap biedt altijd een zo actueel mogelijk overzicht van wateren waar blauwalg of botulisme gedetecteerd is en communiceert hier proactief over naar lokale media en medeoverheden. Bij deze wateren worden zo snel mogelijk waarschuwingsborden geplaatst om te wijzen op de gevaren van recreatie in en rondom het water.

Door uitspoeling van mest komen medicijnresten en hormonen uit de vee-industrie in het oppervlaktewater terecht. Het waterschap lobbyt daarom bij de Rijksoverheid voor strengere regels voor het gebruik van deze stoffen.

Het waterschap geeft geen nieuwe vergunningen meer af waarmee bedrijven (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen mogen lozen op het oppervlaktewater, in de bodem, of in het riool en bekijkt of al uitgegeven vergunningen ingetrokken kunnen worden.

Watervervuiling zoals bij afvalzorg Nauerna en Tata Steel moet worden voorkomen. De opslag nabij Eilandspolder van giftig afvalwater uit gaswinning vormt een risico en moet per direct stoppen.

Recreatie

De natuur is in de eerste plaats de leefomgeving van veel dieren en planten. Om die reden is het niet te verantwoorden om alle gebieden waar het waterschap zijn opgaven realiseert ook open te stellen voor recreatie. Tegelijkertijd vindt de Partij voor de Dieren het belangrijk dat mensen in aanraking kunnen komen met natuur en met wilde dieren. Daarom kiezen we ervoor recreatie alleen toe te staan als dat de natuur niet schaadt.

Het waterschap staat geen vormen van recreatie toe op zijn wateren en terreinen die het water vervuilen, de natuur verstoren of waarbij dieren worden gebruikt. Voorbeelden daarvan zijn paardrijden, quads en waterscooters.

Bij nieuw aan te leggen paden wordt er rekening gehouden met de verstoringsafstanden van gebieden die belangrijk zijn voor vogels. Bestaande paden kunnen om deze reden worden verplaatst.

Recreatief medegebruik wordt door het waterschap zoveel mogelijk gecombineerd met educatie over het werk van het waterschap en de rol die burgers en bedrijven hier zelf in kunnen vervullen.

Schoon en gezond water

Dieren tellen mee

Klimaat, biodi­ver­siteit en circu­la­riteit

Dijken duurzaam en veilig

Duurzaam natuur- en water­beheer

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Echte demo­cratie

Een duurzame, inclu­sieve orga­ni­satie