5 duurzaamnatuurwaterbeheer

Duurzaam natuur- en waterbeheer

Nederland heeft een verscheidenheid aan prachtige natuurgebieden. Voor een grote biodiversiteit en een evenwichtig ecosysteem is het van groot belang dat er meer en betere verbindingen tussen deze natuurgebieden worden gemaakt. Nederland is een echt waterland, waar wateren en oevers een belangrijke verbinding kunnen vormen. Daarom wil de Partij voor de Dieren dat het waterschap zich actief inspant om de ontwikkeling van natuur te ondersteunen.

Het waterschap zet alles op alles om over gronden te beschikken die nodig zijn voor de aanleg van natte natuur. Het waterschap koopt aantrekkelijke ruilgronden aan, stimuleert boeren tot natuurontwikkeling op hun eigen grond, en ook gedwongen maatregelen, waaronder uitkoop, worden daarbij niet geschuwd. Op gronden die het waterschap verpacht, wordt natuurinclusieve landbouw, zoals bloemrijke akkerranden en geen gifgebruik, de norm. Op deze gronden worden geen gewassen gekweekt die om veel bemesting of beregening vragen, zoals snijmaïs en bloembollen. Het waterschap zet zich actief in om leefgebieden voor boerenlandvogels, zoals grutto’s en andere weidevogels, in te richten en ondersteunt individuele boeren met kosteloze waterstaatkundige voorzieningen, wanneer zij hun land geschikt willen maken voor boerenlandvogels.

Er worden diverse structuren en wisselende stroomsnelheden aangebracht in het water, omdat deze de onderwaterbiodiversiteit ten goede komen. We ‘bouwen met natuur’ zoals boomstammen, keien, modder en beplanting.

Bij het aanleggen van nieuwe natte natuur zorgt het waterschap voor variatie aan waterplanten waardoor een natuurlijke biotoop ontstaat voor vissen.

Er wordt actief meegewerkt aan herstel van natuur en aanleg van natuurverbindingen zoals bij de Markermeerdijk, Polder Westzaan, Texel en De Weidse Polders.

Het waterschap beheert de watersystemen zo natuurlijk en onderhoudsvrij mogelijk.

Het waterschap spreekt zich uit tegen onderwaterdrainage waarbij veenweides vol gelegd worden met ondergrondse buizen om ze van binnenuit nat te houden. Dit is een kostbare technologie die vooral wordt gebruikt om onhoudbare landbouwpraktijken te kunnen voortzetten.

Het waterschap zet zich vanuit zijn rol als waterautoriteit en -deskundige in voor een zo snel mogelijke staking van aardgaswinning en schaliegaswinning. Deze praktijken zijn schadelijk voor de natuur en vormen een risico voor de veiligheid van dijken.


Gerelateerd nieuws

Schoon en gezond water

Dieren tellen mee

Klimaat, biodi­ver­siteit en circu­la­riteit

Dijken duurzaam en veilig

Duurzaam natuur- en water­beheer

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Echte demo­cratie

Een duurzame, inclu­sieve orga­ni­satie