1 schoonengezondwater

Schoon en gezond water

Goede waterkwaliteit is meer dan een papieren doelstelling: het is van levensbelang! Voor mensen, dieren en planten. Nederland bungelt in Europa onderaan bij het behalen van de eisen die de Kaderrichtlijn Water stelt aan waterkwaliteit.

Schoon water zou vanzelfsprekend moeten zijn, maar de praktijk is anders. De landbouwsector zadelt ons op met een groot milieuprobleem dat een gevaar vormt voor de kwaliteit van ons water.

Bij warm weer gebruiken datacenters, zoals de hyperscale datacenters in Hollands Kroon, water om hun servers te koelen. Het opgewarmde koelwater, waar vaak chemicaliën aan zijn toegevoegd, wordt in oppervlaktewater geloosd. Het waterschap gaat hier strenge regels voor opstellen en hierop handhaven.

Ook eindigt veel zwerfafval in het water waar het tot kleine schadelijke deeltjes afbreekt. Als bewaker van de waterkwaliteit wordt het waterschap daarom ook aanjager van het voorkomen van zwerfafval. Daarvoor gaat het gemeenten proactief informeren over welke maatregelen ze kunnen nemen. Speciale aandacht gaat uit naar vuurwerk, sigarettenpeuken en het oplaten van ballonnen.

Daarnaast zorgen droge periodes voor verdroging van de natuur, terwijl dit niet zo zou hoeven te zijn omdat de hoeveelheid neerslag juist toeneemt. Dit zijn gevolgen van de manier waarop we met water omgaan. Het goede nieuws is dat we dit kunnen veranderen! Belangrijk daarbij is het aanleggen en herstellen van natte natuur.

Gerelateerd nieuws

Schoon en gezond water

Kaderrichtlijn water

De Europese Kaderrichtlijn Water schrijft voor aan welke eisen oppervlakte- en grondwater moeten voldoen. De doelstellingen voor waterkwaliteit moeten volgens de richtlijn in 2027 gerealiseerd zijn, maar worden niet gehaald als we op de huidige voet doorgaan. De Partij voor de Dieren wil dat het waterschap de bescherming van de waterkwaliteit zeer hoge prioriteit geeft.

Het waterschap houdt vast aan de doelstellingen uit de Kaderrichtlijn Water en staat niet toe dat deze naar beneden worden bijgesteld.

Vervuiling door industriële landbouw

Het intensieve gebruik van (kunst)mest, hormonen en diergeneesmiddelen in de vee-industrie, samen met het gebruik van zeer schadelijke gifstoffen in de landbouw, tuinbouw en glastuinbouw vervuilen het oppervlakte- en grondwater. Hierdoor sterven planten en dieren. Bovendien komt de drinkwatervoorziening in gevaar.

Een grote boosdoener is de mestuitstoot en uitspoeling van mest op het oppervlaktewater. Door intensieve bemesting van landbouwgrond komen veel te veel vervuilende stoffen in het water terecht (bijvoorbeeld via erfafspoeling). Het waterschap gaat er bij het Rijk en de provincie op aandringen dat bemesting wordt teruggedrongen.

Ook wordt de handhaving van en controle op het gebruik van bestrijdingsmiddelen geïntensiveerd.

Het waterschap houdt verder vast aan de doelstellingen uit de Nitraatrichtlijn, de Europese richtlijn over het gebruik van stikstof in de landbouw, en staat niet toe dat die naar beneden worden bijgesteld.

Schoon en gezond water

Dieren tellen mee

Klimaat, biodi­ver­siteit en circu­la­riteit

Dijken duurzaam en veilig

Duurzaam natuur- en water­beheer

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Echte demo­cratie

Een duurzame, inclu­sieve orga­ni­satie