9 echte democratie

Echte democratie

Water is van levensbelang voor ons allemaal. De Partij voor de Dieren streeft na dat iedere inwoner zich betrokken voelt bij het werk van het waterschap en er ook de vruchten van plukt. De klimaatcrisis stelt ons voor uitdagingen waarbij we alle hens aan dek nodig hebben om het tij te keren.

Afschaffen van alle geborgde zetels

De Partij voor de Dieren maakt zich sterk voor een waterschap dat rekening houdt met dieren, natuur en milieu. Daarvoor is verandering nodig! Hoewel het waterschap de oudste vorm van democratie is in Nederland, is van echte democratie binnen het waterschap geen sprake. Alleen met direct gekozen volksvertegenwoordigers kunnen alle belangen voor burgers, bedrijven en natuur in de juiste balans worden afgewogen. Macht uitoefenen via de zogeheten geborgde zetels, die toegekend zijn op basis van water- en grondgebruik, is niet meer van deze tijd. Alle geborgde zetels moeten verdwijnen, zodat het tot een volledig democratische zetelverdeling komt.

Van oudsher hebben boeren een zware stem in het waterschap. De belangen van de landbouw geven vaak de doorslag. Dat zie je bijvoorbeeld in het kunstmatig laag gehouden waterpeil. Planten en dieren die van nature in Nederland thuishoren zijn de dupe van de verdroging die daarvan het gevolg is. Dat moet anders. De Partij voor de Dieren wil dat het waterschap democratischer wordt en dat de invloed van lobbyorganisaties vanuit onder andere de landbouw, bedrijven en sportvisserij verkleind wordt.

De provincie is verantwoordelijk voor het aanwijzen wie de geborgde zetels in de waterschappen innemen. Zolang er nog geborgde zetels zijn, dringt het waterschap er bij de provincie op aan dat minstens de helft van de zetels in de categorie 'ongebouwd' wordt ingevuld door vertegenwoordigers van koepelverenigingen voor biologische en/of natuurinclusieve landbouwers.

Participatie

Het werk van het waterschap gaat iedere inwoner van het beheersgebied aan. Het waterschap is er voor mensen in het buitengebied, maar ook voor mensen die in de stad wonen. Toch wordt dit nog lang niet door iedereen zo beleefd. De Partij voor de Dieren wil dat het werk van het waterschap transparanter wordt en dat iedere inwoner gelijke mogelijkheden heeft om kennis te nemen van en invloed uit te oefenen op de besluiten van het waterschap. Daarom komt er ook een portefeuillehouder voor participatie en inclusiviteit.

Het waterschap evalueert zijn participatietrajecten om te achterhalen of alle verschillende bevolkingsgroepen gehoord zijn en formuleert verbeterpunten wanneer dit niet zo is.

Als het waterschap voorlichtings- of participatiebijeenkomsten organiseert, kiest het altijd voor locaties die goed bereikbaar zijn met het openbaar vervoer en die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers

Gerelateerd nieuws

Schoon en gezond water

Dieren tellen mee

Klimaat, biodi­ver­siteit en circu­la­riteit

Dijken duurzaam en veilig

Duurzaam natuur- en water­beheer

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Echte demo­cratie

Een duurzame, inclu­sieve orga­ni­satie