10 duurzamecinclusieveorganisatie

Een duurzame, inclusieve organisatie

Het waterschap is van oudsher een masculiene organisatie. Daar is de laatste decennia gelukkig al veel in veranderd. De Partij voor de Dieren ziet graag dat het waterschap als overheidsorganisatie een voorbeeldfunctie gaat vervullen met betrekking tot diversiteit en inclusie. Het waterschap neemt de veiligheid van medewerkers uiterst serieus.

Het waterschap heeft oog voor diversiteit in (de top van) de samenwerkingsverbanden waar het deel van uitmaakt en houdt daar ook rekening mee in de keuze voor een afgevaardigde.

Kantoren en vergaderlocaties zijn rolstoelvriendelijk ingericht en houden rekening met neurodiversiteit (bijvoorbeeld mensen die erg gevoelig zijn voor prikkels) onder medewerkers en bezoekers.

Tenminste één dag per jaar hijst het waterschap de regenboogvlag, bijvoorbeeld op Coming Out Day, IDAHO of Paarse Vrijdag.

Het waterschap heeft regelingen voor klachten en integriteitsmeldingen die regelmatig geactualiseerd worden. Bij de afhandeling staan respect, oplossingsgerichtheid en passende doorlooptijden voorop. Bestuurders en medewerkers kunnen terecht bij een externe vertrouwenspersoon.

Ambtenaren en bestuurders worden gestimuleerd om op de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk te komen. Het waterschap is flexibel met werktijden, zodat medewerkers buiten de spits kunnen reizen.

Het waterschap stimuleert en faciliteert ambtenaren om een deel van de tijd thuis te werken. Ambtenaren die wél op kantoor werken worden geclusterd, zodat minder ruimtes bezet worden en het energieverbruik omlaag kan.

De IT van het waterschap in brede zin, zoals het beleid rondom werktelefoons en -laptops, maar ook de wijze van dataopslag, wordt getoetst aan duurzaamheidscriteria. Onnodig energieverbruik en onnodige aanschaf worden hierin meegenomen.

Een duurzame, inclusieve organisatie

Ambtenaren afspiegeling bevolking

Waar mogelijk neemt het waterschap personeel zelf in dienst en biedt het inclusieve arbeidsvoorwaarden. Het waterschap breidt de duur en de vergoeding van het ouderschapsverlof uit voor alle ouders. Ook wordt transitieverlof voor transgender medewerkers vastgelegd.

Het waterschap hanteert een inclusief beleid voor werving en selectie, bijvoorbeeld door anoniem solliciteren mogelijk te maken. Het streeft een personeelsbestand na dat een goede afspiegeling is van de maatschappij en voert proactief beleid om ook mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen.

Duurzame inkoop en aanbesteding

Bij de aanbesteding en inkoop van producten en diensten en bij het verlenen van subsidies worden harde duurzaamheidscriteria gesteld over bijvoorbeeld CO2-uitstoot, biodiversiteit, gifgebruik, dierenwelzijn, fairtradehandel, goede arbeidsomstandigheden en circulaire en lokale economie. Hierover wordt jaarlijks gerapporteerd.

Het waterschap werkt niet samen met bedrijven die zich schuldig maken aan ecocide, dat wil zeggen grootschalige beschadiging of vernietiging van ecosystemen.

Privacy en security

Het digitale tijdperk waarin we leven brengt veel mogelijkheden en kansen met zich mee, maar ook gevaren. Persoonsgegevens kunnen door een foutje of een bewuste actie op straat komen te liggen. Daarnaast kan een organisatie ontregeld worden door een cyberaanval, denk aan een computervirus, opzettelijke overbelasting of een digitale gijzeling. Omdat watermanagement, juist in Nederland, zo cruciaal is, kunnen waterschapswerken doelwit worden. Waterveiligheid gaat al lang niet meer alleen om stevige en hoge dijken, maar ook om cybersecurity.

Metingen die het waterschap op rioolwater doet, bijvoorbeeld in het kader van de volksgezondheid, zijn nooit herleidbaar tot individuele personen. Ook bij metingen door drones en dergelijke wordt rekening gehouden met privacy.

Als het waterschap ondanks alles toch slachtoffer wordt van cybercriminaliteit (zoals gijzelsoftware), wordt in geen geval geld betaald aan criminelen, omdat dit een schijnoplossing is waarmee deze misdaad in stand wordt gehouden.

Het waterschap zorgt ervoor dat zijn IT-infrastructuur en software faalveilig is ingericht om de impact van verstoringen te beperken.

Plantaardig voedsel wordt de norm

Het waterschap hanteert bij catering en in bedrijfsrestaurants het succesvolle 'Carnivoor, geef het door'-principe. Plantaardig voedsel wordt de norm, dierlijke producten de uitzondering die je van te voren even aan moet geven.

Daarnaast wordt er zoveel mogelijk met biologische en lokale producten gewerkt.

Schoon en gezond water

Dieren tellen mee

Klimaat, biodi­ver­siteit en circu­la­riteit

Dijken duurzaam en veilig

Duurzaam natuur- en water­beheer

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Echte demo­cratie

Een duurzame, inclu­sieve orga­ni­satie