4 dijkenduurzaamveilig

Dijken duurzaam en veilig

De zeespiegel stijgt door klimaatverandering en dat vraagt om stevige maatregelen. En niet alleen te veel water, maar ook te weinig water levert problemen op. Door klimaatverandering zijn er lange periodes met droogte waarbij de natuur onvoldoende water krijgt en dijken kwetsbaar worden, doordat ze gaan scheuren. Dijken en kades moeten uiteraard veilig zijn, maar dit kan ook duurzaam.

Bij het versterken van waterkeringen wordt er geïnvesteerd in groene dijken met duurzaam beheer en lage onderhoudskosten. Bloem- en kruidenrijke dijken waar weinig gemaaid wordt en waar meststoffen geweerd worden, zijn voordelig voor zowel de biodiversiteit als voor de stevigheid van de dijk.

Het waterschap hanteert een streng 'Nee, tenzij'-beleid met betrekking tot demontabele keringen ter vervanging van dijken. Het onder tijdsdruk moeten opbouwen van zo’n kering vergt veel van de organisatie, brengt veiligheidsrisico’s met zich mee en is daarnaast vervuilend door het transport dat ervoor nodig is.

Het waterschap werkt mee aan experimenten om bomen en planten in te zetten voor de waterveiligheid. Vegetatie aan de voet van de dijk kan onder andere golven dempen, stroming verminderen, de bodem stabiliseren en de natuurwaarde verhogen.

Gerelateerd nieuws

Schoon en gezond water

Dieren tellen mee

Klimaat, biodi­ver­siteit en circu­la­riteit

Dijken duurzaam en veilig

Duurzaam natuur- en water­beheer

Natuurlijk waterpeil

De vervuiler betaalt

Een prettige en veilige leef­om­geving

Echte demo­cratie

Een duurzame, inclu­sieve orga­ni­satie